Da Nazo da zra razoona د نازو د زړە رازونه

ساقي توله ميخانه دي تري قربان شه ~~~پښتنه چي جام را ډک کړي له منګي نه

Death Anniversary of Khatir Afridi August 24, 2007

Filed under: Misc.,Shayeree — nazo @ 12:12 am

Khatir Afridi was born as Misree Khan in 1929, at Landi Kotal. Misree Khan was born to Afridi parents of the Zakka Khel clan. He was a prominent poet of the pashtu language but died at a young age in 1961. He left behind a son, who has compiled all of his father’s work into a volume.

Tomorrow (August 24th) is his death anniversary.  May Allah bless his soul and may he be enjoying the wonders of paradise. 

ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ يم

چې مې اوس وای لږ ليدلی زه به مړ يم

جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي

ته به نه يې راوتلی زه به مړ يم

خړې خاورې به په م باندې انبار شي

هر سړی به درومي غلی زه به مړ يم

زه به هېر شمه قرارې مرګي ورک شه

سره خاندي به ټول کلی زه به مړ يم

بې له مانه ما څوک نه درځنې غواړي

ما خپل ځان درته بخښلی زه به مړ يم

چې په ډېرو شپو مې هېر نکړې جانانه

دا ستا یاد مې ډېر ساتلی زه به مړ يم

زه د یار د دره بې له خپله ياره

بل چا نه يم راشړلی زه به مړ يم

په دا تور سترګو کله کله ګوره

جوړ په ما د خاورو څلی زه به مړ يم

چې په زبر مې تېرېږې خدای لپاره

لږ شه ما ته پښه نيولی زه به مړ يم

بيا لږ راشه په خندا شه چې ښايسته شي

چې مزار مې شي مښلی زه به مړ يم

که نور هيڅ نه وي چې ما لره رادرومې

خړ خيبر خو دې ليدلی زه به مړ يم

 د کاکل په خطا بند د مخ کتاب کړه

                                                     ما “خاطر” په تا سپارلی زه به مړ يم        

Advertisements
 

74 Responses to “Death Anniversary of Khatir Afridi”

 1. Khattak Says:

  Very nice that you recalled about such a great poet of Pashto. His poetry is certainly remarkable and is the jewel of Pashto poetry.

  May Allah SWT bless his soul. Ameen.

 2. Feroz Afridi Says:

  غزل

  هوسی شه

  ستا د سپينه مخه ځار زما زړګی شه
  هم له تانه سپېلنې او هم لوګی شه

  د زړګي زخمونه ګورمه چې څه کا
  يو ځل بيا هغه پخوا په رنګ مُسکی شه

  ستا په ژبه باندې هر ژبه خوند کا
  ای اشنا لا پېښوری لا افريدی شه

  لکه کور دې د زړګي زما ويران کړو
  هجره دغسې ويرانه دې کورګی شه

  زه او ته د چا ژړا او خندا څه کړو
  زما اوښکې دي باران ته پسرلی شه

  اوس يې لرې شه د ګل ځنې رقيبه
  چې پخپله باندې ګل شي بيا اغزی شه

  زه خاطر دې نور خاطر کولی نشم
  ای رقيبه که پوهيږې نو سړی شه

  چې صحرا شي را ښکاره دنيا فاني شي
  ته خاطر ته په کتو لکه هوسی شه

 3. Feroz Afridi Says:

  ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ يم
  چې مې اوس وای لږ ليدلی زه به مړ يم
  Ta ba garzey dasey khukaley za ba mar yam
  chey mey auss wey lag ledaley za ba mar yam
  جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي
  ته به نه يې راوتلی زه به مړ يم
  janaza chey mey da gora kora ta wakhlee
  ta ba na wey rawataley za ba mar yam
  خړې خاورې به په م باندې انبار شي
  هر سړی به درومي غلی زه به مړ يم
  kharey khawrey ba pa ma bandey aambar shi
  har sarey ba droomi ghaley za ba mar yam
  زه به هېر شمه قرارې مرګي ورک شه
  سره خاندي به ټول کلی زه به مړ يم
  za ba hir shama qarari margey wrak sha
  sara khandi ba tul kaley za ba mar yam
  بې له مانه ما څوک نه درځنې غواړي
  ما خپل ځان درته بخښلی زه به مړ يم
  bey la mana ma sokk na darzaney ghwaree
  ma khpal zaan darta bakhaley za ba mar wam
  چې په ډېرو شپو مې هېر نکړې جانانه
  دا ستا یاد مې ډېر ساتلی زه به مړ يم
  chey pa dairo shpo mey hir na krey janana
  da sta yad mey dair sataley za ba mar yam
  زه د یار د دره بې له خپله ياره
  بل چا نه يم راشړلی زه به مړ يم
  za da yar da dara bey la khpala yara
  bal cha na yam ra taraley za ba mar yam
  په دا تور سترګو کله کله ګوره
  جوړ په ما د خاورو څلی زه به مړ يم
  pa da tooro stargo kala kala gora
  jor pa ma da khawro saley za ba mar yam
  چې په زبر مې تېرېږې خدای لپاره
  لږ شه ما ته پښه نيولی زه به مړ يم
  chey pa qabar mey tairegey khudai da para
  lag sha ma ta khpa neewaley za ba mar yam
  بيا لږ راشه په خندا شه چې ښايسته شي
  چې مزار مې شي مښلی زه به مړ يم
  beya la rasha pa khanda sha chey khaesta ye
  chey mazar mey shi makhaley za ba mar yam
  که نور هيڅ نه وي چې ما لره رادرومې
  خړ خيبر خو دې ليدلی زه به مړ يم
  ka nor hess na wee chey ma lara radroomey
  khar khyber kho dey leedaley za ba mar yam
  د کاکل په خطا بند د مخ کتاب کړه
  ما “خاطر” په تا سپارلی زه به مړ يم
  da kakul pa khata band da makh kitab ka
  ma khatir pa ta sparaley za ba mar yam

 4. Feroz Afridi Says:

  غزل

  لوی درياب دی مينه نشي په واړه زړه
  شومه ياره بيا دا ستا غوندې په نه زړه

  چې په خوله کوي يوه او په زړه بله
  د هغه سره به مينه کړې په څه زړه

  سوي رنګ ته مې لږ اوګوره دلبره
  ما نيولی ستا د حُسن په لمبه زړه

  بيا يې خوب واړه ټوپونه او هيبت شي
  د هجران چغې چې وشي په اوده زړه

  يو غم نه دی چې يې وکړې ای خاطره
  ډېر غمونه دي کوه يې په ساړه زړه

 5. Feroz Afridi Says:

  غزل

  بيا دې صحي نکړم په هغو سترګو
  يو ځلې هم هغسې په مړو سترګو

  خير دی که زما سترګې دې بدې شي
  ته خو راته ګوره په دا ښو سترګو

  زه دې کړم اشنا د شوګيرو سره
  وړي مې خوبونه ستا اودو سترګو

  زه يم چې د زړه په سترګو تا وينم
  چا رڼا ليدلې په ړندو سترګو

  څومره ترېنه وږي دي حيران يمه
  سترګې د خاطر ستا د مړو سترګو

 6. Feroz Afridi Says:

  غزل

  راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي
  چېرته چې په مونږ کې د پردو خبرې نشي

  ياره ستا د هجر اوږدو شپو شوګيره کړی يم
  ګوره چې مې اوس په اسوېلو خبرې نشي

  ډېرو شپو له راشه چې د يو بل نه خبر شو
  ياره په يوه شپه د ډېرو شپو خبرې نشي

  زه او ته چې اووينو له ورايه سره پوه شو
  چا وې چې په سترګو کې د زړو خبرې نشي

  خدای خبر خاطره زه بيا چرته ته بيا چرته
  پرېږده اوس په تلو کې د راتلو خبرې نشي

 7. Feroz Afridi Says:

  غزل

  ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو
  زما د، واړه عمر کار دې وکړو

  خلک چې نخښه ولي ګوري ورته
  تا چې مخ پټ کړ نو ګوزار دې وکړو

  هله پوښته زما د زړه زخمونه
  خو، که د خپلې خندا شمار دې وکړو

  زه لا څه نه وايم چې داغ دی په زړه
  ته لا پېغور کړې چې ديدار دې وکړو

  چې د راتلو يې زړه مايوسه نشي
  چې دغه دومره انتظار دی وکړو

  ” خاطره” زه دا ستا نه چا وړی يم
  وار به دې راشي که لږ وار دې وکړو

 8. Feroz Afridi Says:

  غزل

  دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي
  رقيبه يار کې مې په خوله پاتې شي

  يو ځلې نېغ پدې لار تېر شه اشنا
  چې دې کاږه واږه کاته پاتې شي

  پردی مزدور سهر وختي پاڅيږي
  د شوګيرو مين اوده پاتې شي

  افسوس چې ستا په خيال به څه ښکارمه
  دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي

  وستايه تل د يار ترخه خاطره
  چې په کتاب کې دې خواږه پاتې شي

 9. Feroz Afridi Says:

  غزل

  اول مې سترګې ستا په تلو پسې تلې
  کله په نورو معشوقو پسې تلې

  اخر ګوزار شوې له ګړنګ زړګيه
  د هوسۍ سترګې په کتو پسې تلې

  تا پټېدل زده کول ته يې پټ کړې
  زړګيه ته رانه د غلو پسې تلې

  دا ستا د مخ شمعه چې بله شوله
  لمبې زما د زړه په سوو پسې تلې

  په زړه زخمي کړو ستا لېمو، که نظر
  د وينو کرښې په بڼو پسې تلې

  اوس يې زغمه دا غټ غمونه مدام
  زړګيه ته چې په وړو پسې تلې

  دا بې اختياره چې نن ما وخندل
  لمبې مې ستا په مسېدو پسې تلې

  “خاطر ” دې زړه لره نږدې درغی
  څو به يې لرې په ويشتو پسې تلې

  ***************************************

  غزل

  چې اشنا يې ستمګر شي نو به څه کا
  چې زخمي څوک په ځيګر شي نو به څه کا

  انتظار چې د وصال په کومه شپه کړي
  د بېلتون چې پرې سحر شي نو به څه کا

  چې يې عمر ټول تېر کړی په پالنګ وي
  ښه چې ځمکه يې بستر شي نو به څه کا

  که ديدن د يار موندی په ډېر هنر شي
  چې غماز د چا رهبر شي نو به څه کا

  درد و غم چې يې ليدلی چرته نه وي
  چې د غم سره يې سر شي نو به څه کا

  که د هجر د نيزان نه امان غواړي
  چې نصيب يې د سقر شي نو به څه کا

  زه “خاطر” خو همېشه دغسې وايم
  چې اشنا يې مرور شي نو به څه کا

  *************************************
  غزل

  ښکلي مخ ته دې د موم په شان اوبه يم
  لکه کاڼی هسې کلک ورته په زړه يم

  چې په کومه لاره لاړ شې زه يې مل شم
  لکه ګرد دې هسې خور په هر، يو پله يم

  زه په کومو سترګو ځان ته بيمار وايم
  چې دا ستا نوم اخيستی شمه نو ښه يم

  ستا ليدل لکه د خوب ليدل وو ياره
  په دې خوب پسې لا هغسې اوده يم

  لږ د ځان سره په زړه کې فکر وکړه
  زه خاطر دې چرې يو ځلې په زړه يم
  ************************************************

  غزل

  خواږه ترخه شو او د ښو هسې نامه پاتې ده
  د بدو شپې دي او د ښو هسې نامه پاتې ده

  ته رانه هېر يې خدايه هر څه په دولت کومه
  د دوعاګانو او ښېرو هسې نامه پاتې ده

  په سترګو ژاړو او په زړه کې سره خاندو اشنا
  مکړه ګيلې د زهېرېدو هسې نامه پاتې ده

  د ډېرې مينې نه چې زه او ته پرې نه پوهيږو
  د هغو ورځو او د شپو هسې نامه پاتې ده

  چې په پلؤ کې يې په زړونو باندې اور ، لګوو
  دا ستا د هغو آننګو هسې نامه پاتې ده

  سبا به وايې نن د خدای په خاطر راشه لږه
  په ما خاطر کې د ژوندو هسې نامه پاتې ده

 10. Feroz Afridi Says:

  غزل

  د هجران په شپه ډيوه په لاس کې راغله
  خدای خبر چې چرته تله په لاس کې راغله

  ناڅاپي خندا يې زړه زما لمبه کړو
  زړه بيا چرته وو ايره په لاس کې راغله

  رقيبان خو دې اوس ټول راته راتېر شي
  چې يار راغی نو وسله په لاس کې راغله

  چې مې صبر اميد دواړه ورپسې کړل
  چې د ځان نه خبرېده په لاس کې راغله

  څه د شونډو او د زلفو او د سترګو
  تصور يې يوه څېره په لاس کې راغله

  چې په تلو کې شوه مسکۍ نو بيا به راشي
  ای خاطره بس راځه په لاس کې راغله

 11. Feroz Afridi Says:

  غزل

  ما په شبګير تا په خوبو تېره کړه
  شپه مې سپوږمۍ ته په ګيلو تېره کړه

  څه که رانغلې شمه رويه آشنا
  اوښکو مې شپه په ورېدو تېره کړه

  ما خو ليدلي چې خبر نه وي څوک
  د مخ لمبه دې په هغو تېره کړه

  مينه دا ستا له ما نور څه سوزوي
  هسې لمبه دې په ايرو تېره کړه

  نن دې ګلفامه پورې ونه خندل
  ورځ مې د اوښکو په شېبو تېره کړه

  زما او ستا خو بله نه رادرومي
  دا افسانه دې په وعدو تېره کړه

  څومره موده وشوه چې تله کړې له ما
  دا لږه مينه په راتلو تېره کړه

  تندې وهلی ستا د، لبو خاطر
  شپه د هجران يې په سلګو تېره کړه

 12. Feroz Afridi Says:

  غزل

  ما په مثال لکه پتنګ وګڼه
  ته دې د شمعې غوندې رنګ وګڼه

  که مې کوثر شولو نصيب د ديدن
  بيا مې شهيد د عشق په ننګ وګڼه

  ځمکه بستر، وي لېونو ته مدام
  زړګيه ته يې هم پالنګ وګڼه

  لکه چې څومره ستا غمونه دي ډېر
  پراته مې ټول په زړګي زنګ وګڼه

  خاطر کچکول د ګډا واخستلو
  آشنا ديدن په ځان قلنګ وګڼه

 13. Feroz Afridi Says:

  dagha mey was woo chey da khatir afridi de para mey da khpal wakht na so shaibey wabasaley.

  nur warta da bakhaney duaa kawam

 14. Khattak Says:

  It is really nice to see such a nice collection of Khatir’s poetry.

  Khuday day ke chey sta was da dey na whom siwa shey.

 15. Feroz Afridi Says:

  مننه .

  د خاطـــر رنګـــــین غـــزل تـــه حیـرانیــــــږم
  چه دې خړ خیبر کښې څه دی بے له خاورو

 16. Feroz Afridi Says:

  http://geocities.com/mutahir77/main.html

  da khatir afridi nur kalam delta waweenai.
  feroz

 17. Lewal Says:

  Salam alvkum

  Watano walo Hela laram tol ba roj jor awo khushala

  wa…

  da Khatir Apridi pa Yad yo Alak kha Desinging karey

  da khu haga Pukhtun na da.Haga da Afghanistan Churlat

  Khlaf da..

  http://www.khyberwatch.com/forums/showthread.php?t=1812

 18. Nazo Says:

  W’salaam wrora,
  wo staso khabara sahi da…hagha halak hagha kam-aqla, miss-informed, ignorant, na poha, jahila, che pa yaw tekai da tarikh (history) khabara na dai…hagha halak dai…che da afghan aw afghanistan nom awree no pa tool zaan ye lamba bala shee aw da dair jealousy na swazee lol.
  Khudai paak day pa kha laara warta hedayat warkee.

 19. Lewal Says:

  Nazo khwoor pa sha charay

  Nazo khwoor reshtya waye chay dei history makh

  na khbar na da pa Demagho ka cha warta Zahar acha

  waly di sumra kha compozing kawe khu da Pukhtu pa kar

  chay rasnhey wor ta landay sha

  hem daga shan da pa daga wakrh panay ka ya da

  Prof Abasien saib sheruna hem lekley di

  http://www.khyberwatch.com/forums/showthread.php?p=22876#post22876

  ka daga shan leek kaye nu pukar da chay di

  poye kral shi chay Zwana ta pa sa Gelman ya da

  Afghanistan na ka sanga Nazo Khwroay

 20. feroz afridi Says:

  ګرانه لیواله او نازو
  نوکیه وړوکی دی او په پاکستان کې هر یو کس د تاریخ نه واقف نه دئ۔زه پخپله تر اوسه پوری د افغانانو د تارېخ او د پنجابی سامراج پی تی وی او پاکستان سټډی د لاسه ګمراه وم۔بل د هغه تره یو افغانی د پیسو د پاره حلال کړی وو نو بیخی د ټول افغانستان نه ګیلهمند دې۔

 21. Lewal Says:

  Feroz saib salamona awo nekay waakhlay

  Helaa laram chay roj jor khushala ba wa gora

  feroz saib pa yo neem zay ka za da di Alak Armaan

  koom chay da zma Kashar wroor way ta da di Alak

  youtube video,s wagora full of PASSION abt PUKHTUN

  Feroz saib da zan hem Enkari sham chay da di Alak

  Youtube video,s ma waledal…zka chay da di

  Alak Andaz ta ba wa Ganii khas PUKHTUN hem da di

  Daga chek ka da di alak Profile

  http://www.youtube.com/profile?user=NokiaAfridi

  Da Azad Nazam yo Video

  awo da Malang Jan Milli Shayer da haga

  Sahyre video ya sanga Tarz warkray da

  Balkay haga zma pa khyal chay ANP meber hem da

  da Twalo na Akhrey Feroz saib haga staso

  video la sumra Khwand warkray da

  na pohgam chay haga da Khuday zmung kamay GUNNAH

  da wajay da Alak zmung na agestalay da

 22. nazo Says:

  Feroz,
  Khabara kho mo sahee wokra. kho wos hagha mashoom na dai, kwalai shee da pakhtu aw pakhtano kitaboona aw tarikh wolwali, kwalai shee da pakhtano da web-pano na maloomaat wakhlee…kho dasey khkaree che da hagha mind made up dai aw heets shai ye na shee badlawalai.
  khudai dai da doi tra ta janat pa naseeb kree aw hagha cha dhe da doi tra ye wazhali, khudai dai akherat kay warta jaza warkee…kho khabara dasey da che kedai shi khpala pa afridyano kay hum khpal tar mainz maree shewe ye, kedai shi yaw afridai bal ye wazhalai ye, no da kho dasey ma’ana na warkawee che hagha da victim koranai dai porta shee aw pa har zai kay de wowaye che tool afridyaan kharab dee…do you see my point…pa har qaam aw har milat kay kha aw bad shta…che pakhtun sho no da ma’ana kho na warkawee che hagha ba heets kela bad kaar na kawee…khpala da Afghanistan aw Pakhtunkhwa halaato ta wogorey, dagha tool che pa mong raghlai, zmong khpal pakhtano da laasa raghalee…my heart aches when i see such misery…but i still love pakhtuns and i still cherish the soil belonging to pakhtuns.

 23. nazo Says:

  Lewal,
  wo kana, hagha zaan ta dair pa pakhtu mayan waye aw leka tsa che taso porta post karee, dagha karoona da doi da qadar warr dee…kho dagha halak bayad zaan poh kree che hagha da pakhtun weena che de da pa ragoono ke aw de neekono pa ragoono ke ye baheegee…hagha hamagha weena da che zmong pa ragoono key hum bahegee….blood is thicker than water…dai che har tsa wakree, da lar aw bar pakhtana nashee belawai…
  za feker kawom che yaw tso meshrano che afghanano sara nefrat laree, da dagha halak zehen ye hum pa nafrat laralai dai.

 24. Feroz Afridi Says:

  taso dwara sahi wayey…asalan agha pa pakhtu pasey har cherta ziaw har site key khpal izhar kawi kho zaney badbakhtaan da agha pa jazba wana pohegi aw da ta bad rad awayee chey pa nateeja key saifor khan lamba shi.

  kho stso khabar chey da spagey da para tul kand pa aowr achawal ham na di pakar..

  poh ba shi auss kho zama ham warsara daira hamdardi da..aw paroon mey ghussa karey ham woo kho beya mey pakhla kroo.

  da khyberwatch khalk ye ham ghusa kawi..inshallah chey larey ta ba zar rashi meena ghwari..

 25. Feroz Afridi Says:

  da ANP member ham dey aw bal da chey cherta pakhtu ya de pakhtuwali khabara kegi agha zaan warasawi.

  paroon ye rata de abaseen sara da leedo awayal..beya ma abseen saib ta samdasti message warkro agha dair pa khushalai awel chey pa sar stargo dey rashi.

  auss ba da agha video jora kree beya ye goraa..sagg kal ma sara academy ta ;aroo de tulo mashrano video ye jorey krey.

  za wayam chey lagg paam ghwai nu inshallah chey de zra na bad insaan na dey.

  lewal wrora..NOOR RAHMAN ye kana?
  beya kho zama pakhwani ashna wakhatey !!!

 26. Lewal Says:

  Feroz saib Pezanam da awo Ledlay ma ya zka ma taso

  ta jawab darkru awo Baknha Ghwaram staso daga post ta

  ma soch na wo

  د لاسه ګمراه وم۔بل د هغه تره یو افغانی د پیسو د پاره حلال کړی وو نو بیخی د ټول افغانستان نه ګیلهمند دې۔

  Khuday da haga tra da JANNAT da khusahlo Ambaruna

  wakrey khu da Nazo Khwoor khbara tek da

  chay pa har za kha awo bad khalak shta

  awo taso na tapos kawam chay da khbara sumra % pesed

  sahi da chay da haga da Tra Qatalan Afghanay da

  Awo Feroz saib chay taso haga Acadmey ta hem botlay wo

  haga ta Mashrano sra hem Melo kru nu da haga pa makh

  ka ba da hem warta wayle wa chay da Alak Gela Mun da

  awo Hela Laram chay Staso da Swaray Landey wi nu

  poha ba ya ka zka chay da Kar Saray da Pukhtun qoom

  da para khedmat ba kha waki loye ALLAH da warta Poha

  naseb ke AMEEN

 27. feroz afridi Says:

  daira manana NR lewewal saib.

  staso ham pa pakhtu dair ihsanoona di..zama pa fiker pa urdu key chey koom da watan pa nang mar shi aw sokk ye na paijani nu agha ta gumnaam sepahi wayee.
  taso kho khalk paijani mara…aw zama kho malgarey ye..za ba saifor khan inshallah pa sahi lara rawan kam..
  lewal wror

  zamong khapal pakhtana /afghanan ham sahi wazzah na lari kala kala chateeyat wayee..nu pa dasey haal key chey yaw sarai da tajroobo aw mushahidato sakha na wi tair nu beya ham dasey warbandey kegi..nokia saifoor khan inshallah de zdakro tar marhalo tairegi dair zar ba kha shi.

  zama aw da nokia party faqat pakhtu aw pakhtunwali da aw pa dagha party key taso aw nazo peesho ham shamila da.

  fareda ahmadi kho darta yada da kana?

 28. Lewal Says:

  Feroz Saib Fareda Ahmadi staso pa khbara poha naswham

  awo zma num Lewal N R na da Lewal Kj zan sra nick para

  lekam taso num awo Ledan serf da media puray shawey

  ba jwand ka makha makh kho ma na ya ledal

  laka da Safioor alak pa youtube ka Avt Khyber ka hem

  ledlay wa yo zal awo pa Shayre ka staso Zeker Awardlay

  da ,Awo Feroz da alak Safioor khan chay kam da

  kam za di awo kar sa kaye ? da di Email ya Mob Adres

  melo shi Da Poha tarz bandey ba za hem warta yo Sa

  kha Khbaray wakam da Loy ALLAH sakha hela larm chay

  poha ba shi

  awo da di Alak lag info nur hem raka kha ba yi

  chay da kam kam werkhpanay ka yi

  loye ALLAH da mal sha

  Staso ror Lewal

 29. Asslam-0-Alakyum Zma Pukhtano Malgaro Umed Laram chay

  tol zma na khafa wa khu hes khbara na da Zmung da

  Pukhtano Mashrano waye chay ……….

  (SOK CHAY DA EZAT MANA KAWALAY NASHEY
  MUNG DA HAGU KHALKU NUM HEM PA EZAT AKHLU)…..

  Malgaro Lag Soch wakay pa Har INSAN ka Zra wi…….

  awo bya pa ZRA KA MEENA AWO NAFRAT WI da kho tol manay

  Taso ta chay FEROZ LALA kama Qesa wakra ma haga…..

  yo Side ta ekhay da Zka chay Saba ba TOL Da

  PUKHTUNISTAN Pukhtana ba mata waye chay da yo TRA

  da para da har sa wakral ……………….

  Nu Zka Nazo ta da chay wa chay za Swazam da ……

  AFGHANISTAN na….lolz pa sa waja …..Hay GUSA ma

  shta warta zka chay Tarekh ta awo Lewal da wagorey

  mata da Tarekh makhay Zma Mashran Zma Tarekh di….

  Kala chay AFGHANISTAN da PUKHTUNKHWA zmka pa Angraiz

  Dukhman bandey khasra kra sumra pa loye Azab ka mung

  Pukhtano Jwand tair kru Ta khu serf Tash Elzam da

  chay pa ma lagy wa Awo LEWAL sa khbar da chay

  da NAFRAT waja sa kedal shi…….da PUKHTUNKHWA

  zmka khu da Tolo da Para MOOR wa awo Moor wosa puray

  chay Kharsa karay da…….cha hem na khu da zulm

  serrf AFGHANISTAN karay da..

  2:Tarekh Wagora Tol da PUKHTANO da Okhku (Tear,s)

  bandey lekal shway da kala chay RANJIT sing pa pekhwar

  hamla wakra haga Wakht Zma PUKHTANO myandu da khplo

  saro sra AFGHANISTAN ta PANAH da para laru halta ka

  PANNAH khu melo shu khu da sa Garz da para da KHUDAY

  na Elawa chata pata wa chay da Afghanistna Badshah

  ba zma da MYANDU sra Bezate kawey…Tarekh wos hem

  GAWAH da chay Zma da Myandu Najayaza Awald os hem

  pa Afghanistan ka Garzey…awo hago Garebano ta da

  Elam neshta chay haga Najayaza di Lewala zma

  khbaray ta Tarekh pa Har Ketab ka di kho Afsos da

  chay ta awo Nazo serf zma Nafrat Lustalay da bas

  da haga wrosta da Zakhumun dak ZRA ma na da LOSTALAY

  3:drayama khbara da chay zma pa Kali ka da AFGHANISTAN

  khunay (Family,z) pratay di warsra tapos ta waka chay

  Nokia(Siafoor ) tar wosa puray pa zra ka ma Bad ragley

  di warta da Khapalay Khunay na ya zyat kdar awo Ezat

  kawam …….kho pa daga Famly ka Awa Famly zma TRA

  Uncle Kobal (kabul) ta yora haga famly na wapas

  chay khpal kali ta ratlu nu da Kabul Afghayano warta

  oyal chay hay Pakistanyano Staso da Moor Pakistan….

  makhkay khpalay poha ya chaay sa ba welay wi za da

  sharam na haga takey nasham lekal zma TRA da na chay

  Yardalo Mung KAFAN pa Uga garzawo khu haga warta

  wail chay rora mung PUKHTANO yo ta walay mung la

  GUSA ya haga wail na taso dasey awo hagasay wakam..

  tek shwa……da Qesa hem khtma..

  4: salroma khbara da chay AHMED SHAH MASOOD

  the dof of KGB da PUKHTANO Azley Dukhman da Nan

  Afghanistan ka haga HEro shmaral shi awo da haga

  da Marg pa waraz da haga Salamay la sok zi da

  PUKHTANO da QOOM Mashar KARZAI…ka Yaqeen na kaway

  za darta Tasver khayam…..

  FASLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Wos Staso wakay chay

  dasay watan ka PUKHTAN osadal shi ? da TV chanel

  serf mata dasey TV chanel wakhya chay pa haga ka

  DARI JABA na wi………awo Farsiwano zmung klow

  DUKHMANAN di……….Zka zma Tajvez da chay

  zmung watan serf PUKHTUNISTAN da……..

  Marg awo Jwand da PUKHTUNISTAN da para

  LONG LIVE PUKHTUNISTAN…

 30. nazo Says:

  Nokia wrora salamoona aw neekey heelay.

  Za ba taso ta poor jawab darkom kho wos da yawey khwa rozhai lata karai yam aw belai khwa lag busy yam…kho domra ba darta wowayam che ka jawab hum darkam taso ba ye khpal pa hagha tunnel vision bandey wolwalai…staso dagha tolo sawaloono ta pa khyberwatch key jawab darkawal shewai, kho heet asar ye ne dai kerai, na pohegam che zema jawab ba koma gata wolari ka na zeka che tasey hagha zor dohl dangawey, kho bya hum jawab darta zaroor darkawom in time Inshallah…

 31. Feroz Afridi Says:

  nazawaley:::::
  cha ta sanga zawaboona da da har swal warkawam
  pa kooma tala ba hisaab da khpal Aamal warkwam

  hey..lewal
  ..ma kho wel chey ka ya agha de Asia soft wala wardagi NR lewal ye..kho ma ta kho sokk kohatwala wakhkaredey agar chey pakhtunkhwa key lewal kho neeshta awlbata lewaan dair di.
  nokk

  bacho pregda da geeley qisey mara/agha da Hazarat baz kaka sandara chey

  CHARG MEY HALAL KAREY SEENA YE WAKHORA PATONN PREGDA
  DELTA QADAM KEGDA JEENAI DELTA QADAM KEGDA.

  RASHA HAZRATBAZA DA WATAN RASARA PREGDA.
  DELTA QADAM KEGDA JEENAI DELTA QADAM KEGDA

 32. Ohhhhhhhh Nazo ta Zma da myando Bezate haga da

  zulm shpay da Zoor Dhool wayae bas mata sta jawab melo

  sho mannnnnnnnnnna…..

  Zma Nafrat da Telay Wachwalo…..

 33. Nazo Says:

  What? Nokia, ta kho heets pa khabar na pohege…zema plaar kho sta da mayndo aw khwando be ezati na da kari che sta nefrat ma sara aw zema da wos afghanano sara dai. Get over it man. Har cherta har tsook pa har cha yaw tsa kawee you don’t just hold on to that for centries and hate the whole nation with the new generation. Kho pa Khyberwatch key darta yaw wror wowel che hagha be-ezati na yawazi sta pa mayndo shewai wo, hagha da afghan pakhtun pa mayndo hum shewai wo da hagha ghadaar puppet shah shuja da laasa. Just like in the rest of the net you are going on this visious circle, seems the same is happening here…so like i said it is just a waste of time discussing with you zeka che tata ba mong jawaboona darkawo aw ta ba bya hum berta khpal hagha sawaloono ta dangay…leka che pa zehen ke day record shewe ye aw leka yaw recorder haga bya aw bya aw bya repeat kawi without listening to anyone’s answers.
  Khushala wose aw khudai day pa Pakhtunkhwa key khushala lara noro pakhtano sara…mong afghanan pregda…na darbandi kaar laro aw na pa mong kaar lara aw zmong pa baab rad aw bad mawaya.
  Mannena

 34. Feroz Afridi Says:

  nokia ,,,,nur bahas ta zaroorat neeshta please.

 35. wror wowel che hagha be-ezati na yawazi sta pa mayndo shewai wo, hagha da afghan pakhtun pa mayndo hum shewai

  Nazo Khbara wawra Da Tarekh ka na da Realggey chay

  da Afghanyano sra nadey shwey zka chay da haga

  Afghan kho warsra pa watan ka wu awo Tarekh da na da

  lekley chay da Afghyano khazo sra hem Beazate kray da

  serf tasha khbara da ………

  awo za tek daga Qesa khmta khu pa PUKHTU ka waye chay

  da SEESAY BACHAY DA SESAY PSAY ZI…

  da Sta da AFghanistan mashar wagora da haga sarey

  sra Sallamey kawe sok chay Azali da Pukhtan

  Dukhman di..

  da wagora….

  PUKHTUNKHWA za khushala yam kho taso ta waim

  chay sanga Pukhtana yo yara Afghanistan da Farsiwano

  da haga Khalko sok chay Ahmed Shah Masood awo

  Dr Najeeb ta Hero waye …….

  http://www.khyberwatch.com/forums/showthread.php?t=1857&page=7

  da ka zma haga Post wagora kam ka chay da

  Ahmed shah Maosd tasver da..

 36. Feroz Afridi Says:

  nazO

  please delet my all above writing.

 37. na na Feroz lala za Darna zma

  Bakhna Goram…………..

  Shpa ma Pkhair Wraz ma pa Gullunu

  ALLAH PA AMAN..

 38. Pukhtana Says:

  What’s going on here Nazo?? Is everything ok?

 39. Feroz Afridi Says:

  oho

  tsomra tashweesh…????
  klashankov ranawrey???

 40. Pukhtana Says:

  Da feroz afirdi souk dei nazo?

 41. Nazo Says:

  Pukhtana,

  yeah everything is OK…it is just that some ppl have made it thier mission to bring disunity amongst the pakhtuns…nor no khpala poh sha :).

  about Feroz Afridi, maray warna pakhtana woka kana…ask him here and he will tell you che tsook dai..lol.

 42. Pukhtana Says:

  Feroz Afirid taso souk ya? lol

 43. Nazo Says:

  now we shall wait for his reply lolll…
  Feroz Afridi, che dair bragging wonakey kha lol.

 44. Nazo Says:

  Feroz, why do you want me to delete your writtings…if i am deleting anyones..hagha ba khpal da watan da dukhman writting delete kawom.

 45. Feroz Afridi Says:

  starey ma sham…

  larama aus raghlama aus beya zama ..

  Wallah ka warta awayam chey za sokk yam sta dwa rojey kho na di chey warta na shey wayaley???
  za bas yaw gad wad pakhtoon yam..Da Allah pak sakha da Iman wo sehat duaa ghwaram..ameen

  ya khudaya ma wabakhey..ameen

  dair pa mazerat de urdu yaw sher

  HAR AIK BAAT PE POCHTEY HO TUM KE TU KEYA HAI?
  TUM HI BATAW YE ANDAZ GUFTAGO KEY HAI?

  NAZO
  ZAMA PA BLOG KEY PA PAKHTANA LOOR NAZAM WAWEENA..

 46. shehr-e-yaar khan Says:

  nokia afridi rora ka rikhtiya rabande we kana no asal pukhto da afghanistan da ao zamoong qaum hum da asla afghan de,ka jaba we no asal pukhto jaba hum da afghanistan da(kandahar) ao zamoong da abaao-ajdad jarre(roots)hum da afghanistan na dee,pa yaw gaddar tol qaum ta gaddar na she wayle,ao ka ta saraa der fikar de che wale tareekh k dase shwe dee no za sta da para yaw time machine jorawalo soch kawale sham,goram che taso somra batoor zwan ye che ka pa history k sa change rawaste shay!

 47. nokiaafridi Says:

  Sher-e-yar khan Saiv da Khbaray pa Khulay Asana di

  khu waye na chay (ZAY HAGA SEZEY CHAY PA KAM ZA WOR

  BAL WI)……..

  Awo DP khair kharyat yo kho har za ka ta nanwatalay

  wa 😉

 48. shehr-e-yaar khan Says:

  khabara de pa gul badala nokia afridi rora, waqayee che da tashe da khule khabare na dee che sok ye okree, kho kala kala da da khule khabare da insaan zra ta somra takleef warkawee da haghe taso ta sa andaaza shta?zama pa khyal zamoong pakhto moong ta da na khayee che moong pa bal cha iteraaz okoo,pakar da da che insaan pa cha da gota ochatawolo na wrande pa khpal grewan ke ogori che hagha k somra ghalte dee.khaas kar yaw pakhtoon saree ta da na khayee che da yaw khaza zaat sara behas okree,zaka che khaze hum insaanane dee,ao da sa ghairat hum na de,sa che shwee dee pa tareekh k, bas dagha ye leekale wa, zaka che ALLAH farmayee che sanga da insaan amal wee no hum hagha shaan haakiman ba pe musallat kegi,nan sana da pakistan haalato ta ogore taso,aaya da da yaw islami hukumat sara khayee che dase oshi,da tolo na awal moong musalmanan yoo ao da haghe na pas pukhtana,zama pa khyal pa qaamiat jagare ao behsoona da wakhta taqaza na da,zaan yaw kha musalman ka,khpal amal da laare mal de ashna…..

 49. nazo Says:

  Nokia, stop blabbering nonsense and stop speading whatever hate that has been passed down to you by your “masharan” and stop talking crap.
  To me both Pakhtunkhwa and Afghanistan have a very dear and unique place in my heart….tool pakhtana zema dee and there is nothing you can do to make me or the real pakhtuns think otherwise.
  Ma kho taroon kerai wo che sta “swaloono” ta jawab bya nadarkawam, zeka che heets fayda na laree…har tsa che darta tsook wayee…ta ye pa rando stargo lwali aw berta khpal haghai mekhkenai sandaro ta pail kawi…kho domra ba darta wowayam aw da hum pa day che ghwaram darta lag da logic laara wokhayam…to show you how ppl use thier mind and analyze things and use logic.

  Ka da masood photos tool kabul ke wa da hagha da murdaredo da wraz la para…no da Jinah photos hum pa Pakhunkhwa key shta…aw ka wos Afghanistan da yaw godagee(puppet) karzi laas landi dai, no pa pakhtunkhwa key hum leka sherpao aw hagha noor shta…now here comes the hard part for you…to use logic…if you base your opinions of all Afghanistan’s pakhtuns on murdar masood and puppet karzi, then let us all base our opinion of you on Jinah and sherpao and his types.
  Like i said…nor har sta she kawi, ka da pakistan janda pa jiga porta kawi, ka zheba dai urdu kawi, ka da punjabyaano palawi kawi, hagha tool sta khpal kaar ba wee…kho noor na mong pakhtano pesai khabari kawa aw na haterad khparawa.

 50. nokiaafridi Says:

  Logic Lag soch waka ma kala hem

  Amer Maqam da (Muslim Leage Qaaf)

  Aftab Sherpao

  Naseem Afridi (Dara Adam Khail)

  da PUKHTANA na di dei da PUKHTANO Qatalean di

  Ta chay Sumra pa pa PUKHTUN khafa kaga

  zma da ALLAH awa Roja hem Qabula na ki chay za pa

  khafa nasham…….

  Za jara pa da koom chay da KUCHYANO Famly dalta

  zma pa Gawand ka osey (KOHAT) ka haga ta za sumra

  Respect warkoom ALLAH Gawah da Awo Nazo Khor

  za pa da yargam awo jara razey chay

  Kochyan waye chay da Iran na Farsiwan ralgal awo

  Afghan Govt zmung zmkay pa zor warkray

  ka zma Pukhtunkhwa da Afghanistan sra shu nu da ba

  pa mung sumra zulm kawey……Za hem Khpala Pukhtu

  laram sta pa Shan Khwanday Myanaday laram da haga

  Ezat pa Spka kegey awo za ba Goram ta oya….

  Chay da Agyaro Stargay warta Brekhey
  Har Saray da BACHA KHAN gunday Badnam shi :(:(

  Awo Sheryar Khan bas ka bas nuur da Jahltub da

  prag da chay da Khazay sra Behas mkwa……..

  da di kam za INSAF walay Khaza Zra ZEhan na larey

  haga Soch haga Ehasas haga Zamer na Larey ????

  za hem da na wam chay da KHazay Ezat mkwa ….

  kho Khazay HQUUK pura warkawa….

  ka zma pa Khbaro wos hem khafa shway wa nu za ba di

  PUKHTANO awo zan Stara Badanasbey Wagram…

  ALLAH PA AMAN

 51. shehr-e-yaar khan Says:

  nokia roro zama pa khyal taso zama pa khabara poha na shwe,za dalta taso sara sa shar la na yam raghale,na zama taso sara da shar kawalo sa irada shta,na ma ta da kha khkaree,ao na za taso sara behas kawal ghwaram nor…ma taso ta da na dee wayle che da khazo sa ihsaas na wee, sa zra na wee,zehan ao zameer na wee,ma taso ta we che pa na sa khabara behas na de kawal pakar,haghwee sara lag pa adab khabare kawa zaka dase khabara na wee kawal pakar che kom k da cha sa kasoor na wee, da kho ado sa wajah na de che dalta moong pa tareekh jagare okoo,da yaw blog de ao da blog de da para jor shwe de che dalta taso raashe ao pa pukhto k khpala sa brakha show k,da na che jagare ao shar okee…..anyways what else to say,khushala ose

 52. Feroz Afridi Says:

  yaqeenan.shahr yar sahi wayee ….nokia rokeeya…. da pakhtunkwa aw afghanistan tareekh da staro pekho aw waqeaato na dakk dey..yaw pakhtun pa bal aw yoa qowm pa bal qowm zulmoona aw zeeyati kari di.sokk ham chey sardar ya badshah shawey dey de jamhoor aw de khalko pa khwakha na dey shwey.agha de khpal zoor aw zulam pa Asaas badshah shwey dey..da har badshah de khpal takht bachawalo de para khpal maslehatoona aw tadberoona wi,,pa dagha waredaato key dairey bey gunnah kaparai de manza larey shi.zor tareekh pregda da auss 30 kala tareekh ta paam waka.da 20 -25 lakawoo pakhtano weenaa wabhedaa..50 lakka na zeeyat bey koora woora sho..da cha wakroo?…..ham dagha takht parasto shah parastoo?
  pa dey key nuqsaan aw taawan ghareeb aulaas ta warasedoo..omraawo auss ham pa west key pa palaces mahalaat key aussegi.da aghui awaladoona mazey kawi kho khwar aulaas ye dar badar khawrey pa sar dey.

  da khana jangai pa haal key faieda trey pakhtun dushmana khalko akhestey da.zamaong pa khawraa aw aulaas khalq loobey kawi aw tajroobat kawi..21 century da science aw ejadato sadai da kho zamong de koroono aw jhongaroo teeyarey la tar auss rokhana na di.

  nu pa dasey haal key ta khpal protest de hakimaano aw har agha cha chey qasoorwar di pa makhkey record kraa..aw ka za aw ta khabar na yu..nu zama aw har cha pa wrandey ye record kraa kho ilzaam pa jamhoor ma lagawaa..zaka chey jamhoor pa khwakhaa da zeeyati na kegi.

  da zulmoona pa har watan key 2% omraa kawi..98% khalk ye victoms di..

  pa 21 century zama yaw nazam dey agha pa destaar key walwalaa.

 53. Nokia Afridi Says:

  Sallamona Sheryar za daga da Khatir Topic

  Behas ta na jorawam…Zma da Post Reply ba Nazo rakey

  goram chay pa kam Andaz ka ba yi..

  Za pa Hujra ka yam Loye shway Tang Tankore Khwakhwam…
  Da Fun Pa Ghiag da Adab Saysat Shor Kwkhawam

  Rorey Manam Ghulami na Khwakhwam pa Jarwam
  Da Ro walay Jazba pa zra Rol pa Rol Kwakhwam

  Da Bal pa Mato ka Loying Hado Loye da Nasham
  PUKHTUN Zalmay yam za da Khplo Mato Zor Kwakhwam…

 54. nazo Says:

  Nokida wrora, Poh na shwom che taso zema na tsenga reply ghwari by posting this poem here?

  Da sher kho da tolo socha pakhtano da zra naghma da, no tasey tsa waye? che yawazai staso da zra awaaz dai aw zmong pakhtano(afghans) na? :).

 55. nokiaafridi Says:

  HaHaHa Nazo zma pa Khyal nan da Roja da;)

  49 post ka khpal post wagora ma darta reply wakro

  pa 50 post ka da 50 Reply ba sanga kam Andaz ka

  rakay………PUKHTUN PUKHTUN da….

  ALHUMDULELALLAH MUNG da PUKHTANO

  Qatalano ta Salamey na warkawo…….

  Mannnnnnna

 56. nazo Says:

  Goora, sta da posts jawaboona kho tso tso zala darakawal shwal..ma jawab darka, Feroz jawab darka, aw Sheryaar khan jawab darka…da che tasey ye na weenai aw stargai mo putai karee…hagha bya bela khabara da…za feker kawom kha ba da wee che nor dagha bahas dalta khatam kro.
  Mannana

 57. nokiaafridi Says:

  Awo Tek Behas ba Khatam kru khu

  chay pa ka WATAN ka Son of (KGB) ta

  da PUKHTANO Qatal ta SALLAMEY KEGEY haga watan da

  PUKHTANO na da Awo na ya Za awo zma Tola Khyber Agency

  Taslema kawo………

  Awo ta ka da AFtab sherpao na yaye cha wail chay

  haga PUKHTUN da ?

  haga da Ahmed Shah Zway da…….da PUKHTANO Qatal..

 58. feroz Says:

  NOKIA GULLA
  AJEEBA SARAI YE MARAA…
  ZAAN POREY KHALAK KHANDAWEY ZALIMA…AHMAD SHAH BABA AUSS CHERTA DEY??? PAKHTANA AUSS PA KUM HAAL DI???
  DA AHAMAD SHAH BABA KHPAL ZAMAN DA PAKHTANU SARA MUKHLISS NA WOO..AJEEBA SARAI YE???

  TA WALEY SARAI AKHERI DAGHA KHABAREY TA JORAWEY CHEY DARTA AWAYEE CHEY TA POHA SHA AW PAKHTU AW PAKHTANA DEY POH SHAA.

  KHALAK KHPAL KAR TA PREGDA..ZAMA AW STA DUMRA ELAM NEESHTA CHEY KHALK POHA KROO.

 59. sher-e-yaar khan Says:

  kha ao bad khalaq her cherta wee,hagha pa her qaam k wee ao pa her nasal k wee,da her insaan khpal yaw aqal ao sha’oor wee,khpal soch wee,nokia ta bilkul da qaam parasto khabare kawe rora,qamoona kho sirf da pejandgalo da para jor shwe dee,da sirf da de jahana pore mehdooda dee,insaan kho ba pa hagha jahan k da hagha cha sara paasee cha sara che ye meena wee,ao amal ye warsara shareek wee,ka hagha pukhtoon wee ao ka hagha punjabi,kho che amal ye be kara wee no anjaam ba ye der kharab wee, biya da rang ao nasal ao jabe khabare paate na shee….da khabara sahi da che pukhtoon da dunia yaw ghairat mand ao bahadur qaam de kho awal zaan da pukhto pa matlab pohawal pakar dee che pukhto sa da? nan pukhto cherta da? nan saba kho da pukhto pa noom sirf siyasat kegee,asal pukhtana kho der kam paate dee ….sirf da noom pukhto paate shwa os,no nokia rora hagha sok kom che da pakhto qadar kawee haghwe sara ma chera….da kho kha khalaq wee che da pukhto da paara sa jazba laree ao teeng walar dee pa pukhto os hum,ALLAH de tol pukhtana ka hagha pa pakistan k dee ao ka hagha pa pakistan k dee, abaad laree hamesha,ao moong tol pukhtana yoo…da pukhtano qatilan dalta neshta sok….no please nokia da nazo sara nor behas ma kawa pe de khabara…

 60. sher-e-yaar khan Says:

  ka hagha pa pakistan k dee ao ka pa afghanistan k*

 61. sher-e-yaar khan Says:

  ao nokia rora taso kho khpala naama hum da aghyaro da mobile company pa naama ekhe da, che darta ror wayam no dase rata lagee che mobile set ta ror wam….

 62. nokiaafridi Says:

  Tolo na Awal F.Lala za Ahmed Shah Masood yadwam

  Son of (KGB) awo

  Sheeryar Dar kha…….. Kheruna zma num darta

  da Agyaru num kha Karey awo haga da

  Ahmed Shah Masod ta chay Karzai Sallamey warkaye haga

  darta na khakrey ka zma pa Nick da Tanqed wi nu

  za Dara Bakhna Goram………..

  kho ta ba hem Rasra PUKHTUNISTAN Manay

  Afghanistan prag da…….

  haga da Farsiwano Watan zmung na……..

  Done Tek da………

 63. feroz Says:

  hahahhahaha

  teek da nokia ji
  za aw shehar yar afghanistan pregdo aw pukhtuinstan zaka mano chey pa pakhtunistan key mo kroona di aw afghanistan ka mung pregdo aw na agha mung na pregdi chey zaan la mulk dey aw khpal border lari..

  ta har cha ta de karzai peghor zaka ma warkawa.chey soocha pakhtoon aw muslmaan karzai na mani…aw tul khalk pa dey khabar di chey karzai da cha agent dey?

  patey sho ahmad shah nu agha auss mar dey aw bayed mung da agha pa bara key da wayalo na zaan wajghoroo.

 64. nokiaafridi Says:

  Za da Khatir Afridi na Bakhna Gwaram chay da

  haga pa Jwand ka ma da Pradu khbaray shru kray..

  ALLAH da PUKHTUNISTAN Jwanday Awo Tal Abad Larey

  Ameen…

 65. sher-e-yaar khan Says:

  haha
  feroz rora,ao bas dase ba owayoo no….sanga ye taso?
  nokia rora bas ka kana ashna, moonga hum dagha wayoo kana che pukhtoonistan de tal abaad wee ao tolo pukhtano ta zamoonga salam de ka hagha har zaye k dee..

 66. Liaqat Hassani Says:

  salaaam yaar tasu da information da khatir afridi pa baab wrong de zaka pa kitab ke yaw age we aw tasu bal age warkawe aw khatir seb khu wada na wo kare kana i think chi hagha da 22 kalo pa omar pa haq rasedalo wo manana

 67. nazo Says:

  Liaqat wrora, za feker kawom che hagha che ma leekali wrong na di, kho bya hum ka tasey waye no please mata wowaye che pa kom kitab ke right information shta….
  mannana

 68. Waleed Ahmd Says:

  خلک پری تیر شوی د سرونونه
  خوله ترینه خاطر په تشه خوله غواری
  and
  چی اشنا دی پکی اوسی ای خاطره
  خیبر وگنه حرم که سو شدل دی

  I am sorry for the misstake i the Pashto word, coz i don’t have the complete Pashto Key Board…

 69. kashif shad Says:

  salam pakhtanu aw KHATIR dapara dua kawm. zaka che hagha aw FAIROZ zama best poet dy.. aw plz doy kitab net k charta download kigy.. dir pasy wagarzidam. kao milaw na sho. plz rorano mata y chal wakhayay. aw za os nawe paki yaam. gup ba lagao. aw zama hom shaery sra shouq di. aw pakhpala hom kala kala shear jorho.
  thanks….

  by kashif shad from jamrud

 70. kashif shad Says:

  roranu zama name kashif shad. da jamrud k wasigam. pa qoum koki khiel yaam. aw plzzz da border khbary paki ma kaway. pukhtana che har charta hum di ror pa shan wakht therawy,, monga tol wroran yo pakhtana.. aw tolo ta salam da zrha da komi na.
  zama yo shear che KHATIR AFRIDI pasy di

  A

 71. kashif shad Says:

  roranu zama name kashif shad. da jamrud k wasigam. pa qoum koki khiel yaam. aw plzzz da border khbary paki ma kaway. pukhtana che har charta hum di ror pa shan wakht therawy,, monga tol wroran yo pakhtana.. aw tolo ta salam da zrha da komi na.
  zama yo shear che KHATIR AFRIDI pasy di

  LASOONA ME OCHAT KRHAL ALLAH TA PA DUA…

  CHE DA KHATIR STARGO TA FIKAR YORHAM…

 72. Liaqat Hassani Says:

  Tash dewalona tashe laarey tash kaata paate de
  Khatira Bal pala me boza dalta sa paate de.

  za khu pa dagha sarmaye da meeni jwand terawam
  che pa seena me so daghona da hagha paate de.

  waaye da har chana ba har sa paate kigi pa marg
  zamong da jwand toley maze pa jwandana paate de.

  KHATIRA sta da sawee zra tasali sanga wakram!
  Bagher da marga pa de kaly ke nor sa paate de

 73. Liaqat Hassani Says:

  Bal che orona she makham kaly ke
  yadawe pighle ma badnam kaly ke.

  zama aw sta da ishq neemgare qisa
  shwa mashahora pa tamam kaly ke.

  Chupa khula dasi ma teriga Ashna,
  Rewaj khu shta de da Salam kaly ke.

  Khatira khaar ke jwandon ma terawa,
  Os melawigi rasha Jaam kaly ke.

 74. jamal hussain Says:

  i like this


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s